Digitale Soundprozessoren

HELIX CDSP Digitaler High-End 8-Kanal Signalprozessor
649.00 € * Gewicht 7 kg
Helix Digitaler Sound Prozessor, 8 Kanal, 56 Bit Signalverarbeitung
449.00 € 399.00 € * Gewicht 5 kg